لیست قیمت مصوب تایرهای شرکت بارز (فروردین 98)

بنابر اطلاعیه ارسال شده، قیمت مصوب تایرهای شرکت بارز در فروردین ماه سال 98 نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و لاستیک‌های تولیدی این شرکت به قیمت پیشین در نمایندگی‌های مجاز به فروش می‌رسند. بر همین اساس قیمت مصوب تایرهای این شرکت عبارتند از:

تایرها و لاستیک‌های رادیال سواری بارز (فروردین 1398)

سایز طرح قیمت مصرف کننده (تومان)
۱۶۵/۶۵/۱۳ P670 ۲۸۴.۰۰۰
۱۶۵/۶۵/۱۳ P660 ۲۸۴.۰۰۰
۱۶۵/۶۵/۱۳ P648 ۲۸۴.۰۰۰
۱۶۵/۶۵/۱۳ P642 WT ۳۰۴.۵۰۰
۱۶۵/۸۰/۱۳ B440 ۳۰۶.۰۰۰
۱۷۵/۶۰/۱۳ P660 ۳۰۲.۰۰۰
۱۷۵/۶۰/۱۳ P601 ۳۰۲.۰۰۰
۱۷۵/۷۰/۱۳ P660 ۳۲۴.۰۰۰
۱۷۵/۷۰/۱۳ P660 ۳۲۴.۰۰۰
۱۷۵/۷۰/۱۳ P642 WT ۳۳۲.۵۰۰
۱۸۵/۶۰/۱۳ P622 ۳۱۱.۵۰۰
۱۸۵/۶۰/۱۴ P601 ۳۴۶.۰۰۰
۱۸۵/۶۰/۱۴ P602 ۳۴۶.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P640 ۳۷۳.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P678 ۳۷۰.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P690 HP ۳۷۰.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P624 WT ۳۹۱.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P648 ۳۷۳.۰۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۴ P660 ۳۷۳.۰۰۰
۱۸۵/۶۰/۱۵ P601 ۳۸۳.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P640 ۴۰۱.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P647 ۴۰۱.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P678 ۳۹۰.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P642 WT ۴۲۵.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P648 ۴۰۱.۵۰۰
۱۸۵/۶۵/۱۵ P690 HP ۴۰۱.۵۰۰
۱۸۵/۷۰/۱۴ P660 ۳۶۴.۵۰۰
۲۰۵/۶۰/۱۴ P624 4G ۳۹۳.۵۰۰
۲۰۵/۶۰/۱۵ P624 4G ۴۱۴.۰۰۰

قیمت مصوب تایرهای بایاس سبک وانتی

سایز طرح قیمت مصرف کننده
۵۶۰-۱۳ ۴ لایه SKHX ۳۲۹.۵۰۰
۵۹۰-۱۳ ۶ لایه SKHX ۳۴۴.۵۰۰
۶۵۰-۱۴ ۸ لایه MRC ۵۵۳.۰۰۰
۶۵۰-۱۶ ۸ لایه MRN ۵۹۸.۰۰۰
۶۵۰-۱۶ ۱۰ لایه MRN ۶۱۶.۵۰۰
۷۰۰-۱۶ ۱۰ لایه MRN ۷۷۵.۵۰۰
۷۰۰-۱۶ ۸ لایه MRN ۷۱۵.۰۰۰
۷۵۰-۱۶ ۱۲ لایه MRN ۹۲۱.۵۰۰
۷۵۰/۱۶ ۱۲ لایه ULN ۹۲۱.۵۰۰
۷۵۰-۱۶ ۱۴ لایه MRN ۹۶۶.۰۰۰
۷۵۰-۱۶ ۱۴ لایه ULN ۹۶۶.۰۰۰
۸۲۵-۱۶ ۱۴ لایه MRN ۱.۱۰۶.۵۰۰
۸۲۵-۱۶ ۱۴ لایه SEM ۱.۱۰۶.۵۰۰
۸۲۵-۱۶ ۱۴ لایه ULN ۱.۱۰۶.۵۰۰

 قیمت مصوب تایرهای بایاس باری با نرخ دولتی برای مصرف کننده

سایز طرح قیمت مصرف کننده
۱۰۰۰-۲۰ – ۱۶ لایه KMN ۲.۰۵۷.۰۰۰
۱۱۰۰-۲۰ –  ۱۶ لایه KMN ۲.۳۵۳.۰۰۰
۱۱۰۰-۲۰ – ۱۶ لایه UTN ۲.۳۵۳.۰۰۰
۱۱۰۰-۲۰ – ۱۶ لایه ULN ۲.۳۵۳.۰۰۰
۱۲۰۰-۲۰ – ۱۸ لایه KMN ۲.۶۳۰.۰۰۰
۱۲۰۰-۲۰ – ۱۸ لایه ULN ۲.۶۳۰.۰۰۰
۱۲۰۰-۲۰ – ۱۸ لایه UTN ۲.۶۳۰.۰۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – ۱۸ لایه KMN ۳.۰۸۰.۵۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – ۱۸ لایه SMN ۳.۰۸۰.۵۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – ۱۸ لایه UTN ۳.۰۸۰.۵۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – ۱۸ لایه ULN ۳.۰۸۰.۵۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – سوپر (بدون تیوب و نوار) UTN ۳.۲۴۲.۵۰۰
۱۲۰۰-۲۴ – سوپر (بدون تیوب و نوار) ULN

۳.۱۸۵.۰۰۰

قیمت مصوب تایرهای بارز در بخش رادیال نیمه سنگین و وانتی

سایز طرح قیمت مصرف کننده
195R15 BL611 ۵۳۶.۰۰۰
195R15 BL611 ۵۶۵.۰۰۰
700-16 L610 ۱.۰۲۳.۵۰۰
750-16 L615 ۱.۱۵۶.۰۰۰
235/75/17.5 LS890 ۱.۳۸۴.۰۰۰
235-75-17.5 LS892 ۱.۴۳۴.۵۰۰

قیمت مصوب تایرهای رادیال باری یا تی بی آر (TBR) کامیونی و اتوبوسی

سایز طرح قیمت مصرف کننده
۲۷۵/۷۰/۲۲.۵ H810 ۲.۶۹۶.۵۰۰
۲۹۵/۸۰/۲۲.۵ HS850 ۲.۸۲۳.۵۰۰
۲۹۵/۸۰/۲۲.۵ HD842 ۲.۹۲۸.۵۰۰
۲۹۵/۸۰/۲۲.۵ HD820 ۲.۸۰۱.۵۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H802 ۳.۱۸۳.۵۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H812 ۳.۱۸۳.۵۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H822 ۳.۱۸۳.۵۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H840 ۲.۹۲۹.۰۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H850 ۲.۹۷۱.۵۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ H855 ۲.۹۸۸.۰۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ HB820 ۲.۹۱۲.۰۰۰
۳۱۵/۸۰/۲۲.۵ HB800 ۲.۸۸۶.۵۰۰
۳۸۵/۶۵/۲۲.۵ H874 ۳.۳۲۳.۵۰۰
۳۸۵/۶۵/۲۲.۵ H804 ۳.۲۰۵.۰۰۰
۳۸۵/۶۵/۲۲.۵ H870 ۳.۲۰۵.۰۰۰